جا دوسالانه تندیس سازی تهران تبدیل کرد

به گزارش ایسنا، متن بیانیه منتشر شده بوسیله شرح مادون است:

«پس از آغاز مکرر فرایند برگزاری بینال و بوسیله قفا مذاکرات عارض خمود با مسوولان باغ کتاب وشرکت نوسازی عباس آباد، عدم امید مسئولین مذکور و امتناع ایشان نسبت به دنباله همکاری، به دلیل تاخیر زمانی و تداخل برنامه های پیش بینی شده، برگزاری تو فضای باغ کتاب ممکن نبود و در معلول فسخ اجتناب ناپذیر این همکاری، شورای دبیران دوسالانه هنگام مشورت و تبادل نظر با شورای سیاستگذاری، سایر گزینه ها برای جایگزینی محل برگزاری را طرح کردند و جوانب متنوع آن را مورد بررسی قرار دادند. داخل این بررسی، برای گزینش نگرش جدید، توجه به موارد تحت داخل رجحان عظمت استراحت گرفته است؛ به گونه ای که تحول محل، برازنده با ماهیت کلی، اهداف و ساختارهای تعیین شده دوسالانه و تابع قضیه پیشین باشد.

شرایط نامطلوب و نیز غیر سزاوار سرزنش پیش بینی عالمگیر کرونا ایجاب می یواش که انتخاب محل برگزاری، منطبق با عنصر محافظت از سلامت همدستی کنندگان، برگزارکنندگان و بازدیدکنندگان و نیز منطبق با لزوم های سلامت محیطی در وضعیت دست پاچه فراهم باشد.
گزینش محل جدید لزوما می بایست تابع توان اجرایی در شرایط مسری کرونا و قابلیت مالی با شعار پیشبرد دوسالانه و حمایت از هنرمندان باشد.
متناسب با اهداف دوسالانه و فراخوان اطلاع دادن شده، مکان انتخابی می بایست برخوردار از ظرفیت های فضای فرهنگی و همچنین فضای همگانی در جهت جذب مخاطبان عام باشد.

با در دیدن داشتن اولویت های فوق، چندین پیشنهاد از یکسره فضای دانشگاه تهران، مسکن پنج طبقه پارس، تالار وحدت، میدان مشق و فضای دانشگاه هنر، مجموعه برج آزادی و مواردی دیگر مطرح شد و در نهایت با بررسی باریک بین جوانب مختلف و پایبندی به لزوم های تذکر شده، فضای بیرونی تالار پیوند و خیابان لله شهریار (out door) و مرتبه دوم تالار (in door) برگزینی شد و سایر گزینه ها بوسیله برهان عدم مطمئن بخشی از ترجیح ها رد شدند.»

هشتمین دوسالانه ملی تندیس سازی از کتاب ۸ آبان ماه لغایت ۸ دی ماه ۱۳۹۹ در محل ذکر شده برگزار می شود.

انتهای پیام