اعتراض به چگاسفلی بدون شکایت نمی ماند

بوسیله گزارش ایسنا، بعد از آن همه اعلام خطر و اطلاع دادن وضعیت تاریخی چگاسفلی و اصرار بر لزوم حفظ کردن این حیاط  تاریخی در کشش چند سال گذشته و بوسیله خصوص امسال، در دو سه روز گذشته لودرهای دهیاری و شورای روستای چگاسفلی در بهبهان خوزستان، به سینه  این صحن  باستانی چنگ زدند تا برای خالی کردن آب های سطحی مجرای لنف کشی کنند، اقدامی که در کنار آن گودال هایی به عضو انسان بی آرامی داخل بیرونی زمین به وجود آمده، اما داخل این میان موافق گفته های باستان شناس محوطه  چگاسفلی، در تلاش های زیاد یگان حفاظت بهبهان برای جلوگیری از این امر که بدون فرمان دادستانی نمی توانست کار کننده را از پیش ببرد، هیچگاه خبری از مدیر اداره میراث فرهنگی بهبهان نبود تا دست ناچیز اقدامات بهتری برای جلوگیری از تعرض لودرها به عرصه  چگاسفلی انجام شود؛ محوطه ای باستانی و ارزشمند که آوازه اش خارج از مرزهای ایران و بین باستان شناسان بین المللی نیز پیچیده وجود و باعث شد تا چندی از باستان شناسان بین المللی همچنین درون مجله های مجزا به میراث فرهنگی و پژوهشگاه میراث فرهنگی درخواست ثبت جهانی این صحن را داشته باشند تا شاید به همین واسطه از تخریب های بیشتر این محوطه جلوگیری شود.

برای پاس ضوابط عرصه و حریم چگاسفلی وسواس داریم

اکنون روح الله شیرازی – رییس پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری – درگفت وگو با خبرنگار ایسنا، موقعیت این پژوهشکده را وسواس اکید برای رعایت ضوابط و مقرراتِ عرصه و حریم صحن  باستانی چگاسفلی می داند.

او با اصرار بر این که چنانچه قوانین و ضوابط رعایت می شدند، هرگز فرمان به این جا نمی کشید که فداکار افراد اقدام بوسیله جدول کشی خواه حفر گودال در صحن کنند، می گوید: حدود یک ماه قبل در مکاتبه با متولیان شهری خوزستان و بهبهان نسبت به حفظ این حیاط باستانی و رعایت ضوابط عرصه و حریم در این منطقه تاکید کردیم و حتی در حال برنامه ریزی برای سفر بوسیله چگاسفلی بودیم تا با بررسی مشکلات منطقه از نزدیک، بتوانیم موارد مورد حاجت را برطرف کنیم و حفاظت از حیاط همچنان مورد تاکید باشد.

او راه محلول اساسی و اصولی برای حفاظت از چگاسفلی را تخلیه  حیاط  باستانی چگاسفلی و آزادسازی آن از مردم می داند و ادامه می دهد: با این امر می توانیم بوسیله صورت کامل ضوابط عرصه و حریم و برنامه های حفاظتی فیزیکی و تخصصی را در آن جا بخاطر همیشه تجلیل کنیم.

او با اصرار مجدد به خشکی امدن لزوم حفظ کردن ضوابط عرصه و حریم صحن  تاریخی چگاسفلی به قیافه صددرصد و به عنوان موقعیت اصولی این پژوهشکده  متولی، امتداد می دهد: این محدوده یک صحن  ثبت شده درون فهرست آثار ملی و با کد شناسانه  ثبتی است که ضوابط عرصه و حریم در آن حتی به عالی ترین مقامات اجرایی و سیاسی استان نیز ابلاغ شده است، بنابراین انتظار داریم تا بخاطر این قضیه حتما آن موارد و ضوابط درون نظر اندوهناک شده و آن ها بدون کمینه و کاست اجرایی شوند و به این قوانین از سوی مردم و دیگر متولیان شهری احترام گذاشته شود.

رییس پژوهشکده باستان شناسی اقدام اجرایی در مقابله با این اتفاق را شکایت حقوقی توسط اداره طاس میراث فرهنگی استان، جزء حقوقی وزارتخانه، واحد حقوقی پژوهشگاه  و تجسس های یگان حفاظت میراث فرهنگی استان می داند و پافشاری می کند: اتفاق رخ داده مربوط به عرصه  محوطه است جایی که پژوهشکده باستان شناسی با آن طریق و فرمان دارد، از سوی دیگر این پژوهشکده در حال مذاکره با واحد حقوقی خود است تا اقدامات لازم تو خصوص پیگیری حقوقی این موافقت را اجرایی کند.

شیرازی با تقریر این که پژوهشکده باستان شناسی متولی حکم حفاظت فیزیکی از صحن نیست، اظهار می درنگ: پژوهشکده باستان شناسی متولی امر پژوهش است، تا کنون نیز چهارمین عزل کاوش های باستان شناسی در این محوطه  تاریخی و محوطه انجام شده و اگر کرونا پیش نمی آمد قطعا پنجمین خلع کاوش در این محوطه اجرا می شد، با این بود این پژوهشکده همچنان پیگیر بازرسی برای حفاظت از صحن است و نسبت به وقوع هر نوع عایدی و تصرف در این محوطه واکنش علامت داده و آن را بوسیله مسوولان امر بخاطر پیگیری تذکر می دهیم.

انتهای پیام