ویدئو / همایش «دوده سلیمانی ها» در اهواز

تصویربردار: علیرضا محمدی /