«بوسیله گواه یک خیال در چهارچوب پنجره» منتشر شد

به گزارش ایسنا، این ادبیات درون ۱۴۰ صفحه و با بها ۳۰ هزار تومان تو نشر داستان راهی راسته شده است.

تو شناساندن ناشر از این شعر آمده است:  نویسنده در این رمان، شما را به یک فضای چند بُعدی می برد تا بی آرامی درون جریان یک داستان رازآلود قرار بگیرید و هم بتوانید در لابه لای افسانه ای شاعرانه اما پرتعلیق، شخصیت های داستان را از بُعد روانشناختی مورد تجزیه و تحلیل فراغت دهید.

شخصیت اصلی این رمان، نویسنده ای است که بخاطر نگاشتن داستان تازه اش با مشکل ایده و پیرنگ داستانی مواجه شده، و برای محلول این مشکل تصمیم می گیرد از پنجره اتاقش دزدکی به دریچه خانه روبه رویی نگاه نرم و داستانش را براساس زندگی که بالغ همسایه روبه رویی بنویسد، ولی همسرش که می داند پیرنگ رمان های او معمولا  تلخ، پرتنش و دردناک است، سعی می کند تا او را از این کار بازدارد، در مقابل او با طرح این موضوع که شاید ما نیز شخصیت های داستانی باشیم که بازیچه دست ادیب ای شده ایم و تقدیر عمر مان را افکار او تعیین می کند، نشان می دهد که عقیده دارد، اگر سخن سنج داستانش را براساس زندگی آن زوج بنویسد ممکن است آرامش و عشق موجود در عمر آن ها را عرشه تاثیر استراحت دهد و از بین ببرد!

نویسنده رمان، با ایجاد این چالش توانسته مخاطب را در موقعیتی سه بُعدی قرار دهد، تا در عین اینکه با شخصیت های واقعی داستان، یعنی نویسنده و همسرش همراه است و زندگی آن ها را پی گیری می کند، اندوه تو سیلان داستان حقیقی عمر چوب بست بالغ همسایه استراحت بگیرد و هم از داستانی که شخصیت اصلی از روی عمر آن ها می نویسد مسبوق شود.

انتهای پیام