هدایای شیخ کجا به ارائه درمی آید؟

بوسیله گزارش ایسنا، محمدحسن طالبیان – معاون میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی – دوشنبه ۱۸ تیر – از موافقت رییس جمهور برای تحویل هدایای بانوا و ارزشمندِ داده شده به مهتر جمهوری درون حوالی های مختلف، بوسیله این وزارتخانه وقوف قسط و اعلام کرد که فراغت است که این اشیا و هدایا به محض تحویل در سامانه شیشه ذرهبین موزه های کشور ثبت شود و پس از برنامه ریزی های لازم و مدل سازی فضای نمایشی، به زودی برای عموم انسان به نمایش گذاشته شود.

حالا محمدرضا موثر – مدیر اداره کل موزه ها و دارایی منقول فرهنگی و تاریخی -در گفت وگو با ایسنا، می گوید: در حال مجهز مکانی فوری تو نظر اندوهناک شده و قرار است هدایای ریاست جمهوری مقدمه در قالب نمایشگاه در طبقه سومین موزه هنرهای زیبا به نمایش درآیند، تا با روبرو شدن مکانی برای نمایش دائمی آثار، آن ها بوسیله کفش ای هویدا نقل مکان شوند.

او با اشاره به این که هنوز مکان دائمی نمایش آثارِ زوجیت جمهوری، مشخص نیست و تو حال مطالعه چند نقطه هستیم، ادامه می دهد: تکاپو می کنیم تا نمایشگاه آثارِ ریاست جمهوری را تا شهریور ماه تکمیل و باز کردن کنیم.

رییس جمهور می تواند هدایای خود را به ملکی ندهد

براساس مصوبه دولت تا عهد ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، باید همه ی اسناد، دست نوشته ها و آثار اهدایی به روسای جمهوری تو اختیار کتابخانه و سازمان اسناد ملی کشور فراغت می گرفت و به این نظام روسای جمهور نمی توانستند با پایان حوالی ی خود، آثار اهدا شده را همراه خویشتن از ببرند، ولی با آخر دوره ی بزرگواری جمهوری محمود احمدی نژاد، وی نخست آثار اهدا شده به خود را از بزرگواری جمهوری خارج کرد و چند روز بعد خبر رسید که او بخشی از آثار اهدایی خویشتن را بوسیله مرقد معصوم خمینی (ره) منتقل کرده است.

اکنون که وزیر میراث فرهنگی از رییس نصیب و قسمت دوازدهم درخواستِ تحویل گرفتنِ هدایای او را کرده، کارگر می گوید:  از اطراف ی احمدی نژاد این قاعده با تغییراتی مواجه شده است.

وی تشریح می دهد: این قانون تا حوالی ی اربابی جمهوری خاتمی و هاشمی کاربرد شد، ولی درون گرداگرد احمدی نژاد، این قانون مصوبات دیگری را همچنین همراه خویشتن داشت که مصوبه ی نخست را باطل می کردد. بر بن تبصره های بعدی، روال تحویلِ همگی اسناد و مشت نوشته ها به کتابخانه ملی، شامل حال رییس جمهور نمی شود و او درون رخ تمایل می تواند هدایای خود را بوسیله یک کفش یا کتابخانه ملی تحویل دهد.

به گفته ی او؛ با این بود این طریق بخاطر وزرا و دیگر شخصیت هایی که هدایای را اخذ می کردند، همچنان صادق است.

کفش یادمان بزرگواری جمهوری داخل «موزه هنرهای زیبا» ایجاد می شود

کیا معتقد – مدیر مجموعه فرهنگی _تاریخی سعدآباد -نیز در گفت وگو با ایسنا می گوید: بر بنیان برنامه ریزی انجام شده، هدایای بزرگواری جمهوری حوالی های پیشین و هدایای گرداگرد آقای روحانی، تو طبقه ثالث موزه هنرهای لطیف برای بازدید عموم صبر می گیرد.

او با رمز بوسیله مذاکره وزیر میراث فرهنگی با رییس جمهور برای ارجاع هدایا و آثار زیاده چرب یا شیرین و ماندگار ریاست جمهوری بوسیله وزارتخانه، بیان کرد: برای ابتدایی بار زیاد از ۳ هزاره پیشکش متعلق بوسیله دوره های متنوع ریاست جمهوری، به وزارتخانه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی واگذاری محسوس کرده که فراغت است در طبقه سوم موزه هنرهای زیبا بوسیله دیدار جمله گذاشته شود.

بوسیله گفته ی وی، با توجه به این که درِ زعفرانیه دست خط عبور سفرای مختلف و میهمانان خارجی و همچنین تو دسترس عموم است، دستور کار ریزی شده تا این بخش از موزه هنرهای زیبا، به صورت نمایشگاه ادواری، هدایای اربابی جمهوری را نمایش دهد.

او با تاکید پهلو این که فضای تعیبه شده فقط مخصوص به هدایای بزرگواری جمهوری حوالی آقای روحانی نیست و هدایای ادوار مختلف ریاست جمهوری را دربرگیرنده می شود، ادامه می دهد: از سوی دیگر برای مقدماتی وهله این دارایی به قیافه ثبت شده تحویل امنای دارایی وزارتخانه میراث فرهنگی داده و اموال متعلق به میراث فرهنگی کشور خواهد شد.

وی با اشاره به این که ملکی هنرهای زیبا با همان ظرفیتِ عرضه آثار در حال فعالیت خواهد بود، می افزاید: پیاده شدن بن دستور رییس جمهور، موزه یادمان ریاست جمهوری برای بازدیدِ مردم گونه اندازی و افتتاح می شود.

معتقد با بیان این که تو این فضای موزه ای هدایای دوروبر زوجیت جمهوری مقام معظم رهبری،  سید محمد خاتمی و حسن روحانی در حال احاله بوسیله وزارتخانه است، گفت: با توجه به این که اموال گرداگرد مرحوم سید علی اکبر هاشمی رفسنجانی هم درون تهران و غم تو رفسنجان است، درون حال مباحثه هستیم تا با تحویلِ آن ها به وزارتخانه، بزودی موزه هدایای ریاست جمهوری را در سعدآباد راه اندازی کنیم.

وی با رمز بوسیله این که بخشی از اموال دوره ریاست جمهوری مقام معظم رهبری داخل موزه جناب قدس رضوی است و مقدر شدن شایان توجهی از آن ها داخل ساختمان ۲۴۰ سعدآباد ( دژ شهناز) قرار دارد، اضافه می درنگ: این آثار و هدایا به دلیل نزول مکان بدبختانه هنوز بوسیله نمایش عموم درنیامده است و امیدواریم تو مراحل بعدی همه ی هدایای بزرگواری جمهوری ادوار مختلف برای عموم به عرضه درون آید.

او همچنین درباره ی هدایای دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز اظهار می درنگ: وی کمی از هدایای ریاست جمهوری دوره خود را تحویل متولیان حرم امام خمینی(ره) داده است که در رخ رویه اندازی ملکی یادمان زوجیت جمهوری، تلاش می کنیم با رایزنی های بعدی، این هدایا را نیز تحویل بگیریم.

انتهای پیام